Venstres Politik i Region Hovedstaden

4. april 2019


Kystbanen skal udvikles ikke afvikles

Af Martin Geertsen og Anne Ehrenreich, Medlemmer af Regionsrådet for Hovedstaden for Venstre

Vi har sat Kystbanen på dagsordenen for det kommende møde i Region Hovedstadens Trafikudvalg, da overdragelsen af Øresundtrafikken til Skånetrafikken vil medføre forringelser af togdriften på Kystbanen. Ifølge oplysninger vi har fået af Region Hovedstaden vil overdragelsen af Øresundstrafikken til Skånetrafikken allerede i 2020 medføre, at de nuværende 9 tog i timen på Kystbanen reduceres til 8 tog i timen. Baggrunden er, at der indføres kvartersdrift for Øresundtrafikken – men ikke for Kystbanen, og at der derved bliver mindre plads i tunnelen mellem Østerport og Hovedbanen.

DSB forventer, at såfremt elektrificeringen på Sjælland gennemføres efter planen, så vil der fortsat kunne køre det samme antal tog fra Helsingør til København fra 2022. Alligevel arbejder Transportministeriet nu med en analyse af betjeningsmodeller for Kystbanen, herunder en model hvor driften isoleres til strækningen Helsingør-Østerport. Det vil være en kraftig forringelse af togbetjeningen på Kystbanen, da det vil medføre, at ca. 75% af passagererne må skifte tog på Østerport for at komme videre til Nørreport og Lufthavnen. Målsætningen med drøftelserne i Trafikudvalget vil være et signal fra Region Hovedstaden om, at sådanne løsninger på Kystbanen er helt uacceptable. Kystbanen må forvente udvikling og forbedring samtidig med at den øvrige kollektive transport i Hovedstadsområdet styrkes og udbygges med bl.a. Metrocityringen og Letbanen. 

Lidt polemisk må vi spørge Transportministeren, om han har solgt Kystbanen til svenskerne? Det håber vi ikke. 

Med de bedste hilsener

Anne Ehrenreich

Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden (V)

Tel. +4525267654

www.anneehrenreich.dk


Venstre med i budgetforlig som styrker akutområdet og psykiatrien


Af Martin Geertsen og Anne Ehrenreich, På vegne af Venstres gruppe i regionsrådet for Hovedstaden

I Venstre er vi glade for at være med i budgetforliget i Region Hovedstaden, som styrker akutområdet og psykiatrien. Begge områder trænger til et løft, og det har budgetforligskredsen i Region Hovedstaden prioriteret.

Konkret medfører budgetaftalen, at der vil blive tilført 46,3 mio. kr. til akutområdet på hospitalerne. Mere personale til akutområdet gavner hele hospitalet og dermed alle patienter. Det betyder, at vi fremadrettet kan tilbyde hurtigere udredning og behandling i akutmodtagelsen. Det vil aflaste de øvrige afdelinger og kan nedbringe overbelægning. Det indebærer, at hvis man bliver syg eller kommer til skade, så kan man forvente at komme hurtigere til på akutafdelingen og hurtigere hjem igen.

I forhold til psykiatrien investeres 63 mio. kr., som bl.a. går til at styrke det tværgående arbejde for børn og unge i psykiatrien, der skaber sammenhæng mellem behandling og skole og forebygger genindlæggelser. Man vil også forbedre de fysiske rammer for børne- og ungdomspsykiatrien. 

Venstre har lagt vægt på, at behandlings- og udredningsretten bliver overholdt. Vi er glade for, at der var enighed om at prioritere dette, så vi fremover mindsker risikoen for lange ventelister til regionens hospitaler. 

Endelig er vi glade for, at det ikke var nødvendigt at spare på busdriften, men tværtimod har været muligt at foretage store investeringer i Lokalbanen i Nordsjælland, som trænger til fornyelse af skinner, stationer mv. Dette arbejde tager man nu hul på.

Med de bedste hilsener

Anne Ehrenreich

Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden (V)

Tel. +4525267654

www.anneehrenreich.dk

Stadig meget at gøre

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

I Ringsted har slagteriet meget vanskelige kår. Der er simpelthen for få slagtesvin på Sjælland. I Danmark har vi langt mere restriktive regler end EU kræver. Det skal vi have lavet om på. Vi skal sikre, at vores landmænd ikke bliver stillet dårligere end vores nabolande.

Venstre glade for at det lykkes at undgå busbesparelser i Region Hovedstaden i 2019

Af Anne Ehrenreich, medlem af Regionsrådet for Hovedstaden for Venstre

I Venstre er vi glade for, at det på Regionsrådets møde i går lykkedes at undgå at skulle gennemføre store busbesparelser i 2019 og nedskæringer på Lokalbanen, som der ellers var lagt op til. Årsagen var en bedre indtjening hos Movia end forventet. De øgede indtægter forbedrer ligeledes økonomien fremadrettet, men løser ikke udfordringen med at få budgettet for kollektiv transport til at hænge sammen. Den udfordring vil vi fra Venstres side arbejde målrettet for at begrænse. Det vil også fremadrettet være Venstres målsætning at sikre, at borgerne fortsat har gode bus- og togforbindelser, så de nemt kan komme til og fra arbejde, skole mv.


Af Anne Ehrenreich og Peter Frederiksen, medlemmer af regionsrådet for Hovedstaden

Takket være forbedringer af Movias budget står Region Hovedstaden nu med et overskud på trafikbudgettet på op imod 40 mio. kr. i 2019. Vi forudser igen i 2020 at være presset på trafikøkonomien, men dog på et lavere niveau end først forventet for 2019. Da pengene ikke kan overføres, har Venstre foreslået, at en del af overskuddet i 2019, bl.a. bruges til opgradering af Lokalbanen, som står over for renoveringsarbejder, som nu kan fremrykkes. Det vil skabe større stabilitet i driften og bedre forhold for passagererne i regionens udkant. Så borgerne her også nemt kan komme på arbejde og til uddannelsesinstitutioner mv. Det støtter Venstre.


Hvordan skal fremtidens togtrafik se ud I hovedstadsområdet ?

Af Randi Mondorf, medlem af Regionsrådet

Hvordan kommer du på arbejde ?

Eller i skole ? Eller til og fra lufthavnen ? For rigtig mange borgere i Region Hovedstaden er svaret formentlig “ i bil”, men der er også mange, for hvem s-tog, lokalbane, Kystbanen og busser udgør den daglige transport. 

At Statens 98 sider lange “Trafikplan for jernbaner 2017-2032”, netop har været i høring, er formentlig gået under radaren hos de fleste, omend den har en stor betydning for hverdagen. 

Både fra Region Hovedstaden’s side og Rudersdal kommune’s side er der afgivet meget tydelige høringssvar. Med en post begge steder og ikke mindst som formand for Erhvervsudvalget, er jeg optaget af at sikre en god sammenhængende offentlig transport i Hovedstadsområdet.  Eksempelvis er hurtig og nem transport til og fra lufthavnen meget vigtig for virksomhederne i hovedstadsområdet og en stor del af vores borgere rejser meget i deres hverdag. 

Netop Kystbanen har længe været et trafikalt smertensbarn i denne del af regionen. Derfor er det også dybt skuffende, at der i Trafikplanen lægges op til, at Kystbanen ikke længere skal køre igennem til Sverige og passagerer derfor skal skifte for at komme til lufthavnen. Som det tidligere er blevet sagt, må det være en ommer. ! Det får også begrebet Øresundsregionen til at klinge noget hult. For så vidt angår Kystbanen, er Trafikplanen alt for uambitiøs og jeg forstår til fulde pendlerforeningens frustration. Helt uforståeligt er det, at man ønsker at reducere frekvensen ned til hver 30. Min. På visse stationer. Det ambitiøse bundniveau giver sig også udslag i en forventet passagernedgang på 175.000. Det er ikke just et grundlag for en Greater Copenhagen vækststrategi. 

En helt afgørende faktor for at en hovedstadsregion hænger sammen, er en udbygget og velfungerende infrastruktur og offentlig trafik. Det er en forudsætning for,  at vi står skarpt i den internationale konkurrence og kan tiltrække både virksomheder, investorer og arbejdskraft. 

Alene titlen “Trafikplaner for Jernbaner” indikerer, at der ikke er fokus på en samlet vision for udviklingen af en sammenhængende offentlig trafik. Derfor foreslår vi fra Regionsrådets side, at Staten nu sætter sig i spidsen for en sammenhængende trafikplan, for alle transportformer i hele regionen, - et arbejde som eks. Kommunerne bør inviteres til at deltage i. 

 

Gode muligheder for at undgå busbesparelser i Region Hovedstaden i 2019

Af Anne Ehrenreich, medlem af Regionsrådet for Hovedstaden og Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre

Movias regnskabsresultat for 2017 som netop er offentliggjort viser et bedre regnskabsresultat end forventet. Region Hovedstaden skal have ca. 50 mio. kr. retur. Efterreguleringen dækker både over reducerede driftsomkostninger og øgede indtægter i forhold til det budgetterede. Efterreguleringen vil fremgå af budgettet for 2019 for kollektiv trafik og bidrage til at begrænse behovet for besparelser. Situationen forbedres yderligere af, at Trafik- Bygge- og Boligministeriet har givet Movia tilsagn om at finde en løsning på den såkaldte dobbeltfaktormodel, som medfører, at Region Hovedstaden vil få lavere indtægter, når man sætter buskunder af ved metroen. Det er glædeligt, at Trafik-, Bygge- og Boligministeriet har indset, at dette problem skal løses. Alle disse ting medfører, at økonomien ikke er så presset i 2019, som forventet. De øgede indtægter og afskaffelsen af dobbeltfaktormodellen forbedrer ligeledes økonomien fremadrettet, men løser ikke udfordringen, som fortsat vil indfinde sig frem mod 2021. Fra Venstres side glæder vi os over, at vi nu i Region Hovedstaden får bedre tid til at finde fornuftige løsninger på udfordringerne. I Venstre vil vi arbejde målrettet for at sikre, at borgerne i yderområderne fortsat har gode bus- og togforbindelser, så de nemt kan komme til og fra arbejde, skole mv. 

25/2/2018

Debat: Det er positivt at Movia effektiviserer

Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden (V)

Ressourcedirektør i Movia gør opmærksom på, at bustrafikken er blevet mere effektiv. Efter min mening er det meget positivt, at Movia effektiviserer og er blevet mere effektiv. Jeg noterer med tilfredshed, at Movia næsten samtidig med Region Hovedstadens budgetanalyse af Movia iværksatte sin egen analyse af udgiftsniveauet. For mig handler det om, at borgerne får mest mulig kollektiv transport for pengene og her spiller Movias udgifter en væsentlig rolle. Jeg håber, at Movia vil fastholde den positive kurs i udgiftsniveauet også fremover til gavn og glæde for borgerne.

18/2/2018

Hvorfor skal det være så svært at skifte rejsekort?
Af Anne Ehrenreich, Medlem af Regionsrådet for Hovedstaden og Hørsholm Kommunalbestyrelse (V)

Rigtig mange borgere har sikkert som mig netop modtaget besked om, at de skal udskifte deres rejsekort. Vejledningen for det er ikke særlig god, og man kan også undre sig over, at Rejsekortet ikke benytter samme metode som banker og kreditfirmaer og automatisk fremsender kunden et nyt kort.  I stedet beder man alle manuelt bestille et nyt kort og oven i købet betale for det. Der er ydermere den ulempe, at i perioden fra man har bestilt et erstatningskort, til man modtager det nye rejsekort, kan man ikke købe et pendlerkort til sit rejsekort. Det fremgår ingen steder. Informationen og kundeservicen trænger i den grad til et serviceløft. Det har jeg gjort Rejsekortet opmærksom på.

30/12/2017

Venstre vil rejse spørgsmålet om mulige forringelser af Kystbanen

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden for Venstre

Lotte Tegner Freddie gør med rette opmærksomhed på, at regeringens politiske beslutning om udbud af togtrafik i Hovedstadsregionen kan rumme en fare for forringelser på Kystbanen, bl.a. færre stop på stationerne mellem Kokkedal og Hellerup. Dette kan efter min opfattelse ikke være hensigten, da det ikke svarer til tidligere udmeldinger om at forbedre driften på Kystbanen. Dertil kommer, at de igangværende investeringer på Kystbanen bl.a. udskiftning af skinner, broer mv. gerne skulle give bedre togdrift. Fra Venstres side vil vi følge op på sagen både i Region Hovedstadens Trafikudvalg samt i Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune først i det nye år og opfordre til at både Hørsholm Kommune og Regionsrådet for Hovedstaden engagerer sig i sagen.

Regioner skal ikke anke sager om patienterstatning

Det er ikke værdigt, at patienter, der har fået udbetalt erstatning på grund af fejlbehandlinger, kan risikere at skulle betale pengene tilbage til de offentlige kasser. Derfor er der behov for en sanering af reglerne på området, mener Venstre i Region Hovedstaden. 

- En måde at gøre reglerne mere fleksible kunne jo være at lade det være op til regionerne selv at fastlægge deres praksis på området. Og her vil Venstre i Hovedstaden da lægge op til en meget lempelig praksis, hvor vi ikke forfølger syge mennesker, deres pårørende og eventuelt efterladte. Her vil mit udgangspunkt være det, at Regionen ganske enkelt ikke anker sager om patienterstatninger, siger Martin Geertsen, Venstres politiske leder i Hovedstaden. 

- Vi ser jo en del steder i det offentlige, at borgerne enten ikke kan anke en myndighedsafgørelse, eller at klagemulighederne forholdvis hurtigt løber ud. Jeg synes, det er ret og rimeligt, at det omvendte også kan gøre sig gældende på nogle områder, nemlig at det offentlige ikke kan anke en afgørelse. Og her ligger sager om patienterstatninger da lige for, siger Martin Geertsen.

- Hvis Christiansborg vil fastlægge regler, som er gældende for hele landet, vil min opfordring være, at man enten generelt afskaffer den offentlige ankemulighed eller, som det også er foreslået, laver en grænse på for eksempel 3 måneder for den offentlige ankemulighed, siger Martin Geertsen.