Regionsvalg 2021

28. september 2021

venstres liste til RV-21

Venstre har afholdt sit opstillingsmøde 16. august, hvor kandidaterne til regionsvalget i 2021 vil blive prioriteret.

Du kan læse hele listen her. Venstre i Region Hovedstaden har tidligere genvalgt Martin Geertsen som formandskandidat.

 1. Martin Geertsen, Formandskandidat
 2. Randi Mondorf
 3. Carsten Scheibye
 4. Christine Dal
 5. Bergur Løkke Rasmussen
 6. Mathias Rinaldo
 7. Annette Rieva
 8. Anne Ehrenreich
 9. Carina Bloch Simonsen
 10. Karsten Längerich
 11. Morten Skovgaard
 12. Thomas Bak
 13. Sune Raunkjær
 14. Lucas Damsgaard
 15. Gert Jensen
 16. Jens Jørgen Nohns Bay
 17. Thomas Skov Rasmussen
 18. Egil Rindorf
 19. Gunnar Sumberg
 20. Paul Thomsen
 21. Jimmy Damsgaard
 22. Kim Dupont
 23. Martin Grønkjær
 24. Gert Billmann
 25. Tina Nielsen
 26. Susanne Blomsterberg
Du kan læse om de øvrige kandidater i dette hæfte:

Patienten i Centrum

Her kan du læse om Venstres program for udviklingen af Region Hovedstaden i de næste 4 år.

I Venstre sætter vi patienten i centrum. Derfor har vi igennem de seneste årtier arbejdet på at udvikle og forfine patienternes rettigheder, hvilket har resulteret i markant kortere ventetider i det danske sundhedsvæsen. 

Det skyldes blandt andet udrednings- og behandlingsgarantier, som sikrer patienterne hurtig behandling. Især er det værd at fremhæve kræftpakkerne, som har betydet, at langt flere kræftpatienter lever længere. 

Korte ventetider til behandling af høj kvalitet kombineret med mest mulig valgfrihed står derfor helt centralt i Venstres sundhedspolitik – også i Region Hovedstaden. 

Vi ønsker et sundhedsvæsen, hvor den enkelte patient oplever sammenhæng i behandlingen. Når man bliver syg skal man ikke tabes mellem forskellige afdelinger på hospitalet eller mellem den praktiserende læge, hospitalet, kommunen og speciallægen. 

Vi vil styrke det nære sundhedsvæsen blandt andet i form af flere praktiserende læger. I dag er der for få læger at vælge imellem. Det frie valg er nærmest sat ud af kraft. Vi ønsker en mere robust almen praksis, som i fremtiden skal løse flere opgaver end i dag. Vi vil også gøre det mere attraktivt at møde Hovedstadens sundhedsvæsen digitalt ved at indføre en digital patientrettighed, så flere konsultationer kan klares hjemmefra i de tilfælde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt. 

Vi vil intensivere samarbejdet med kommunerne i Region Hovedstaden. En tættere koordination med kommunerne og styrkede rettigheder skal sikre, at færre patienter oplever hurtige genindlæggelse på vores hospitaler. Vi ønsker at styrke forebyggelsessamarbejdet i form af flere og mere systematiske tilbud til de mennesker i vores region, som ønsker at leve et sundere og mere aktivt liv. 

Venstre ønsker over de kommende år at gøre en særlig indsats for at styrke psykiatriområdet. Lange ventetider, manglende sammenhæng og et behov for en mere systematisk forebyggelsesindsats kræver efter vores opfattelse en ekstraordinær politisk indsats. 

Selvom det politiske arbejde i de danske regioner i hovedsagen handler om at udvikle og forbedre det danske sundhedsvæsen til gavn for patienter og borgere, beskæftiger vi os også med eksempelvis klima, miljø og trafik. 

I Venstre arbejder vi for en fokuseret og veldokumenteret grøn omstilling og vækst. Vi ønsker især at intensivere arbejdet med at oprense forurenede grunde, sikre rent drikkevand og omstille transportsektoren til grønne drivmidler. 

Vi ønsker en sammenhængende region, hvor der i meget høj grad bliver taget hensyn til de trafikale forhold både på landet og i byen. Vi skal opretholde en høj grad kollektiv trafikdækning også i de tyndere befolkede egne af vores region. Ved kommende trafikinvesteringer i Hovedstaden skal der tages hensyn forskellige trafikale behov for den enkelte borger. 

Forudsætningen for behandling på et højt sundhedsfagligt niveau med korte ventelister er, at regionen er veldrevet økonomisk og personalemæssigt. I Venstre ønsker vi løbende at minimere de administrative omkostninger, skærpe indsatsen for det gode arbejdsliv for vores medarbejdere samt intensivere samarbejdet med private virksomheder og leverandører. 

Hurtig behandling 

For Venstre er det helt afgørende, at borgerne i Region Hovedstaden sikres hurtig udredning og behandling på et højt sundhedsfagligt niveau, når man bliver syg. Hurtig udredning og behandling sikrer, at sygdommen ikke risikerer at blive forværret, og at man hurtigt kan vende tilbage en normale tilværelse. Desværre er der fortsat lange ventelister på behandling for en række sygdomme, og der opstår jævnligt overskridelser på de lovfastsatte garantier på livstruende sygdomme. 

Venstre vil arbejde for: 

- At sikre de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer samt investeringer i den nyeste teknologi med henblik på at sikre korte ventelister og overholdelse af patientgarantierne 

- At Region Hovedstaden samarbejder med privathospitaler og praktiserende speciallæger med henblik på at overholde patientgarantierne og generelt sikre korte ventelister 

Flere patientrettigheder og mere valgfrihed 

I Venstre sætter vi patienten i centrum. Det er også baggrunden for, at vi igennem de seneste mange år har arbejdet for at styrke patienternes rettigheder og mulighed for at vælge mellem forskellige offentlige tilbud og mellem offentlige og private tilbud. 

Vi er nået langt med at indføre udrednings- og behandlingsgarantier og mulighed for at vælge private løsninger i de tilfælde, hvor ventelisterne er lange i det offentlige sundhedsvæsen. Men vi er ikke i mål. Vi vil gradvist arbejde for at forstærke patienternes rettigheder og mulighed for at vælge mellem forskellige løsninger i det danske sundhedsvæsen. 

Venstre vil arbejde for: 

- At uddanne flere praktiserende læger, etablere flere moderne lægehuse og via forskellige former for økonomiske incitamenter at styrke det frie valg af egen læge 

- At styrke de fødendes rettigheder ved at give mulighed for to dages ophold på hospitalet, ret til fødselsforberedelse på mindre hold og et fast jordemoderteam igennem hele fødselsforløbet samt mere valgfrihed mellem offentlige og private løsninger 

- At udstyre patienterne med en ret til ”samme-dag-under-samme-tag” ved flere konsultationer og ambulante behandlinger på samme hospital 

- At indføre en digital patientrettighed, så patienterne får mulighed for at møde sundhedsvæsenet virtuelt i de tilfælde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt 

- At indføre ret til en patientansvarlig sundhedsperson for kronikere, multisyge, psykiatriske patienter og andre, som i længere forløb går på tværs af afdelinger og hospitaler eller sektorer i sundhedsvæsenet, herunder hospitalet, kommunen, praktiserende læge og praktiserende speciallæge 

- At sikre patienterne er tilstrækkelig informeret om rettigheden til og muligheden for tilvalg af private løsninger ved lange ventetider i det offentlige hospitalsvæsen 

Mere nærhed og sammenhæng i Hovedstadens sundhedsvæsen 

I de seneste år har sundhedsvæsenet på mange områder undergået en specialisering. Det har betydet, at stadigt flere specialer og specialister er rykket tættere sammen. Det har højnet den faglige kvalitet i behandlingen af de danske patienter. På kræftområdet har kombinationen af flere ressourcer og en højere grad af specialisering været årsagen til, at flere mennesker i dag overlever en kræftsygdom end tidligere. 

Der er imidlertid behov for at tage fat på en styrkelse af det såkaldt ”nære sundhedsvæsen”. Flere sundhedstilbud bør i fremtiden gives tættere på den enkelte borgere i de tilfælde, hvor det giver sundhedsfaglig mening. Det kan være i regi af kommunen, egen læge, moderne sundhedshuse, praktiserende speciallæge eller eget hjem. Vi skal styrke nærheden i det danske sundhedsvæsen, fordi det kan være mere nemt og bekvemt for den enkelte borger. Samtidig ved vi, at der heldigvis bliver flere ældre og desværre flere danskere med en eller flere kroniske sygdomme. Det vil føre til et øget pres på de ressourcer, der er til rådighed i sygehusvæsenet, hvis der ikke træffes politiske beslutninger om at styrke det nære sundhedsvæsen. 

Ved siden at behovet for at styrke nærheden i sundhedsvæsenet oplever mange patienter desværre også mangel på sammenhæng mellem de forskellige sektorer i vores sundhedsvæsen. Det kan være den ældre medicinske patient eller den psykiatriske patient, som oplever en utilstrækkelig koordination mellem egen læge, hospitalet og de kommunale tilbud. Denne udfordring er bestemt ikke blevet mindre af, at patienterne er indlagt markant kortere tid på hospitalerne end tidligere. 

Venstre vil arbejde for: 

- At etablere flere sundhedshuse, som kan håndtere lettere behandlinger og konsultationer tættere på den enkelte borger i regionen 

- At fremme indførelse af forskellige telemedicinske løsninger med henblik på, at patienterne kan få mere behandling i eget hjem, herunder indføre en digital patientgaranti, hvor patienten får ret til virtuelt møde med sundhedspersonalet, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt 

- At udbrede ordningen fra Nordsjællands Hospital, hvor hospitalet har ansvar for patienten i 72 timer efter udskrivelse, til flere hospitaler i regionen 

- At indføre en ret til patientansvarlig sundhedsperson for langt flere patientgrupper med det formål at skabe større tryghed for de patienter, som ofte oplever at skulle tage mod udredning og/eller behandling på tværs af afdelinger, hospitaler, kommune og praktiserende læge 

- At indføre pakkeforløb for flere patientgrupper med henblik på at skabe større sammenhæng, gennemsigtighed og tryghed i behandlingsforløbet for den enkelte patient 

- At styrke samarbejdet mellem hospital, kommuner, praktiserende læger samt praktiserende speciallæger i form af sundhedsklynger som ramme for samarbejdet mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet 

- At der i de kommende år lægges vægt på et styrket samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger for at styrke forebyggelsesområdet, herunder vidensdeling på tværs af sektorer 

- At etablere et tæt samarbejde med de privatpraktiserende speciallæger med det formål at styrke udredning og behandling tættere på den enkelte borger 

- At der i den kommunale del af sundhedsvæsenet indføres højere og mere ensartede kvalitetsstandarder, herunder i form af et økonomisk, personalemæssigt og teknologisk løft af den kommunale indsats på sundhedsområdet 

- At der igangsættes et udredningsarbejde vedrørende fysisk tilgængelighed med henblik på at forbedre vilkårene for handicappede i det samlede sundhedsvæsen i Region Hovedstaden 

Psykiatrien skal styrkes 

Mange borgere i Region Hovedstaden er udfordret af mentale problemer og en del kæmper desværre med decideret psykisk sygdom. Det har store konsekvenser for den enkelte og for samfundet som helhed. Mennesker med psykisk sygdom lever generelt et kortere liv og har svært ved at leve et normalt familie- og arbejdsliv. 

Selvom psykisk sygdom og mentale udfordringer igennem de senere år heldigvis er rykket længere op på den politiske dagsorden, er der fortsat lange ventetider til behandling, manglende sammenhæng i behandlingen, utilstrækkelig forebyggelsesindsats for blot at nævne nogle få af de udfordringer, som findes på det psykiatriske område. 

Venstre ønsker på en række fronter at styrke vilkårene for de mennesker i Region Hovedstaden, som er udfordret af mentale problemer og som lider af egentlig psykisk sygdom. 

Venstre vil arbejde for: 

- At der i de kommende år investeres ressourcer i at minimere ventetider, styrke kompetenceudviklingen, øge forebyggelsesindsats samt tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere på det psykiatriske område 

- At sætte patienten i centrum og nedbryde grænserne mellem det psykiatriske og somatiske område i de tilfælde, hvor det gavner den enkelte patient 

- At der indføres en patientansvarlig sundhedsperson, som har det overordnede ansvar for den enkelte psykiatriske patients behandlingsforløb, herunder på tværs af psykiatri og somatik 

- At der indføres psykiatripakker som det kendes fra kræftområdet, hvor udredning og behandling konkretiseres tydeligere i en egentlig plan for den enkelte patient 

- At samarbejdet med kommunerne intensiveres med det formål at forebygge, at børn og unge med mentale udfordringer ender med at lide af psykisk sygdom, herunder at regionen stiller viden til rådighed for den lokale indsats 

- At samarbejdet med kommuner og praktiserende læger styrkes med henblik på at forebygge genindlæggelser, herunder at regionen stiller viden til rådighed for kommuner og praktiserende læger 

- At overgangen mellem det børne- og ungepsykiatriske område og voksenpsykiatrien gøres mere fleksibel og tilrettelægges efter den enkeltes behov 

- At regionen anvender privathospitaler og praktiserende speciallæger med henblik på at overholde patientrettighederne på det psykiatriske område 

En sammenhængende region 

I vores sundhedspolitik sætter vi det enkelte menneske i centrum. Det gør vi også i vores transportpolitik. Vi mener, at forskellige mennesker har forskellige transportbehov. De fleste har brug for at komme hurtigt frem, hvad enten det er til arbejde, studie eller skole og uanset hvor man bor. Nogle familier har mulighed for eller ønsker at benytte de kollektive transportformer. Andre bruger som oftest cyklen til at transportere sig til og fra arbejde eller fritidsinteresser, mens atter andre har behov for bilen for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. 

I Venstre ønsker vi at fremme den grønne omstilling, hvor fremtiden byder på langt flere grønne biler, busser og tung transport på vores veje. Vi har en ambition om inden for få år at udfase benzin- og dieselbiler. At eje og køre i sin egen bil er med andre ord ikke i modsætning til grøn omstilling. 

Vi mener, at der bør føres en transportpolitik i og for Region Hovedstaden, som bygger på et princip om, at vi skal være en sammenhængende region, hvor mange mennesker er bosiddende i centralkommunerne omkring København, men samtidig tager hensyn til de mere tyndt befolkede egne af vores region. 

Venstre vil arbejde for: 

- At der skal være veludbyggede kollektive transportmuligheder i hele Region Hovedstaden, herunder også i de tyndere befolkede egne af regionen 

- At de statslige investeringer i transportområdet i Hovedstaden tager hensyn til, at forskellige mennesker har forskellige transportbehov 

En grøn region 

I Venstre ser vi med stor alvor på klima- og miljøudfordringer. Region Hovedstaden skal derfor være en relevant og kompetent medspillere i den grønne omstilling. Regionen har en række ansvarsområder, som har indflydelse på klima- og miljøområdet såsom sikring af rent drikkevand, råstofudvinding samt kollektiv transport. Samtidig kan regionen via sin mange og store indkøb gøre en forskel for eksempel via grønne indkøb. 

Venstre mener, at løsningerne på såvel nutidens som fremtidens klima- og miljøudfordringer skal findes i et tæt samarbejde mellem regionen, forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv. Det er en politisk opgave at sørge for at skabe de bedst mulige rammer for, at forskellige aktører på klima- og miljøområdet kan skabe de gode og veldokumenterede løsninger. 

Venstre vil arbejde for: 

- At prioritere midler til sikring af rent grundvand, herunder igangsætte oprensning af generationsforurening som f.eks. Collstrup-grundene 

- At der igangsættes et mere intensivt arbejde med henblik på at udvikle metoder til at genanvende råstoffer 

- At vores hospitaler og øvrige institutioner prioriterer grønne indkøb og reducerer plasticforbruget, herunder udbreder nye emballeringsformer og fremmer grønne madindkøb 

- At der skabes stadigt bedre rammer for et tæt samarbejde mellem regionen, forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv 

- At regionens egne køretøjer senest i 2024 kører på/er omlagt til grønne drivmidler 

- At der løbende prioriteres indkøb af elektriske tog til de nordsjællandske lokalbaner 

Region Hovedstaden skal være veldrevet 

Der skal være styr på økonomien i Region Hovedstaden. Generelt skal vi sikre, at regionens økonomi er tilstrækkeligt polstret til at kunne imødese uforudsete begivenheder f.eks. i form af kapacitetsudfordringer og ventelister på sundhedsområdet. I den forbindelse er det efter Venstres opfattelse vigtigt, at de administrative omkostninger forsøges holdt nede. 

En helt afgørende forudsætning for, at Region Hovedstaden kan levere behandling på et højt sundhedsfagligt niveau er, at vi har gode og tilfredse medarbejdere. Det er en vigtig opgave for både ledere og politiske beslutningstagere løbende at udvikle og forbedre vilkårene for det gode arbejdsliv i Region Hovedstaden. Imidlertid kan vi konstatere, at der blandt flere personalegrupper i regionens store organisation udtrykkes et meget klart behov for større ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed omkring de lokale arbejdsforhold. Der er derfor et presserende behov for, at der igangsættes en særlig og fokuseret indsats for at gøre det mere attraktivt at være og forblive ansat i Region Hovedstaden. 

Vi skal samarbejde med private virksomheder og leverandører i de tilfælde, hvor det er billigt og kvaliteten er i top. Desværre ser vi, at Region Hovedstaden halter efter de øvrige regioner i forhold til at udbyde opgaver i konkurrence mellem private leverandører. 

Venstre vil arbejde for: 

- At de administrative udgifter hvert år søges reduceret med 1-2 pct. således, at der løbende overføres ressourcer fra administration til behandling 

- At der igangsættes et arbejde med at forbedre personalets arbejdsvilkår, herunder et større fokus på arbejdstilrettelæggelse, organisering, lederrekruttering, uddannelse, introduktion til nyuddannede m.v. 

- At Region Hovedstaden har som selvstændig målsætning at øge graden af konkurrenceudsættelsen således, at der udbydes opgaver mindst på niveau med gennemsnittet for de øvrige regioner Venstres gruppe i Region Hovedstaden 2018-21

Venstres gruppe har 6 medlemmer, som har ydet en aktiv indsats i regionsrådet.

Der blev ikke flertal for at flytte 60 millioner om året fra administration til behandling, og regionen fik ikke en ny ledelse i 2017.

Venstres gruppe består af:

Martin Geertsen, Carsten Scheibye, Anne Ehrenreich, Randi Mondorf, Per Roswall og Christine Dal